ચોઘડિયાં - શુભ

સંત અને વસંત ની અનોખી સમાનતા જ્યારે ' વસંત ' આવે છે, ત્યારે ' પ્રકૃતિ ' સુધરી જાય છે. અને જ્યારે ' સંત ' આવે છે, ને ત્યારે ' સંસ્કૃતિ ' સુધરી જાય છે.

All Kathas


Copyright 2024. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.