ચોઘડિયાં - શુભ

ભણેલા ગણેલા લોકો સંજોગો મુજબ પોતાને બદલી નાખે છે,પણ જ્યારે અનુભવી લોકો પોતાના અનુભવથી સંજોગો ને બદલી નાખે છે

Copyright 2020. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.