ચોઘડિયાં - ઉદ્વેગ

એવું વિચારી ને નારાજ ના થતા કે કામ મારું ને નામ બીજાનું કારણ કે સદીઓ થી 'ઘી' અને 'વાટ' બળે છે, પણ લોકો એવું જ કહે છે કે દિવો બળે છે

View All Blogs

http://www.snndapp.com/uploads/profile-pictures/FB_IMG_1528893944240.jpg
http://www.snndapp.com/uploads/profile-pictures/FB_IMG_1528893944240.jpg
http://www.snndapp.com/uploads/profile-pictures/FB_IMG_1528893944240.jpg

Copyright 2023. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.